پمپ بنزین ها

 • توسط alubond |
 • دیدگاه ها غیر فعال

پروژه های انجام شده توسط ورق کامپوزیت آلوباند (آلوبوند) جهانی گروه کارخانجات تولیدی آبتین

ساختمان های مسکونی

 • توسط alubond |
 • دیدگاه ها غیر فعال

پروژه های انجام شده توسط ورق کامپوزیت آلوباند (آلوبوند) جهانی گروه کارخانجات تولیدی آبتین

ساختمان های تجاری

 • توسط alubond |
 • دیدگاه ها غیر فعال

پروژه های انجام شده توسط ورق کامپوزیت آلوباند (آلوبوند) جهانی گروه کارخانجات تولیدی آبتین

ساختمان های اداری

 • توسط alubond |
 • دیدگاه ها غیر فعال

پروژه های انجام شده توسط ورق کامپوزیت آلوباند (آلوبوند) جهانی گروه کارخانجات تولیدی آبتین

مراکز حمل و نقل

 • توسط alubond |
 • دیدگاه ها غیر فعال

پروژه های انجام شده توسط ورق کامپوزیت آلوباند (آلوبوند) جهانی گروه کارخانجات تولیدی آبتین

هتل ها

 • توسط alubond |
 • دیدگاه ها غیر فعال

پروژه های انجام شده توسط ورق کامپوزیت آلوباند (آلوبوند) جهانی گروه کارخانجات تولیدی آبتین